บริการจัดตั้ง
ห้องพยาบาล

จัดหาทีมแพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาล ดำเนินงานด้วยมาตรฐานระดับสากล ทีมงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ก่อนเริ่มงาน พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาผลตรวจสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

ทีมแพทย์และพยาบาลติดต่อเราLIFE CHECK Occupational Health Center

ก่อตั้งและดำเนินงานโดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ มุ่งเน้นการส่งเสริมและป้องกันโรค เรามีเครือข่ายแพทย์และพยาบาลจำนวนมากที่พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติมบริการของเราบริการจัดตั้งห้องพยาบาล

บริการจัดหาทีมแพทย์ พยาบาลประจำห้องพยาบาล พร้อมให้คำปรึกษาด้านผลตรวจสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพยาบาล


บริการส่งเสริมความรู้

จัดการบรรยายที่มีคุณภาพตามความเสี่ยงและความเหมาะสม ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละสถานประกอบการ โดยทีมงานด้านอาชีวเวชศาสตร์


อ่านเพิ่มเติม


บริการสำรวจความเสี่ยง

บริการสำรวจสถานประกอบการเพื่อประเมินความเสี่ยงและออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการเดินสำรวจสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน


อ่านเพิ่มเติม


บริการให้คำปรึกษาผลตรวจสุขภาพ

บริการให้คำปรึกษาผลตรวจสุขภาพประจำปีและผลตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง โดยแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์

นพ. อภิเดช ชีวะประเสริฐ , ประกาศนียบัตร อาชีวเวชศาสตร์

LIFE CHECK TEAM


– จบหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
– จบหลักสูตรอบรมเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข
– ศึกษาดูงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ ณ โรงพยาบาลเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
– แพทย์ผู้ประสานงานในการประชุมนานาชาติด้านอาชีวเวชศาสตร์
“The 3rd Metting on ASEAN Diagnostic Criteria for Occupational Disease”
– ประสบการณ์เดินสำรวจสถานประกอบการ (Walk Through Survey) มากกว่า 10 สถานประกอบการ


แพทย์ศาสตร์บัณฑิต , ประกาศนียบัตร อาชีวเวชศาสตร์

ศุภกร ตุลย์ไตรรัตน์


จบหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์

จบหลักสูตรเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แพทย์ตรวจสุขภาพและให้ความรู้แรงงานไทยในมาเลเซีย,ไต้หวัน
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต , ประกาศนียบัตร อาชีวเวชศาสตร์

คมสัน มหรรทัศนพงศ์


จบหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์

อบรมวินิจฉัยโรคหอบจากการทำงาน

แพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

สกล เลิศวิจิตรกมล


อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ปฏิบัติงานด้านอาชีวเวชศาสตร์มากกว่า 2 ปี

อบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง
พยาบาลเฉพาะทางอาชีวอนามัย

มะลิวัลย์ ชีวะประเสริฐ


พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

พยาบาลเฉพาะทางอาชีวอนามัย

พยาบาลประจำห้องพยาบาลโรงงาน

ประสบการณ์แผนกอาชีวอนามัยโรงพยาบาลวิภาวดี 2 ปีสนใจการบริการของเรา?

ติดต่อทีมงานคุณภาพของเราได้ทันที

The best quality

บริการของ LIFE CHECK

ให้บริการด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีศักยภาพและถูกต้องตามกฏหมาย ทำให้มั่นใจได้ถึงความคุ้มค่าและสุขภาพที่ดีของพนักงาน


บริการของ Life Check

จัดตั้งห้องพยาบาล


ให้คำปรึกษาและจัดหาทีมแพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาลในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยทีมงานเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์บริการของ Life Check

บรรยายให้ความรู้


จัดสื่อการที่มีคุณภาพตามความเสี่ยงและความเหมาะสม จัดการบรรยายโดยทีมงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ และบริการสื่อการสอนที่หลากหลาย
บริการ Life Check

สำรวจความเสี่ยงในสถานประกอบการ


บริการสำรวจความเสี่ยงในสถานประกอบการ (Walk Through Survey) พร้อมทั้งออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง โดยทีมแพทย์เฉพาะทางโรคจากการทำงานบริการ Life Check

ให้คำปรึกษาผลตรวจสุขภาพ


บริการให้คำปรึกษาผลตรวจสุขภาพในสถานประกอบการโดยทีมแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์บริการของ Life Check

ฉีดวัคซีน


บริการจัดทำสื่อการสอนตามความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละสถานประกอบการ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรค
เวลาทำการ


จันทร์ – ศุกร์
8:00 AM – 20:00 PM
เสาร์ – อาทิตย์
8:00 AM – 18:00 PM

ติดต่อเรา


Paholyothin 44, BKK, TH

lifecheckcenter@gmail.com

099 494 9953

LIFE CHECK OCCUPATIONAL HEALTH CENTER

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา ติดต่อ LIFE CHECK ได้ทันที


ติดต่องานห้องพยาบาล

8.00 – 20.00
โทร 099 494 9953LIFE CHECK

วันจันทร์ – ศุกร์ 08:00-20:00
วันเสาร์ – อาทิตย์ 08.00-18.00
โทร 099 494 9953Follow us

Our Activity

lifecheckcenter@gmail.com

www.lifecheckcenter.comCopyright by LIFE CHECK CO.,Ltd. 2017. All rights reserved.