บริการจัดตั้ง
ห้องพยาบาล

จัดหาทีมแพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาล ดำเนินงานด้วยมาตรฐานระดับสากล ทีมงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ก่อนเริ่มงาน พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาผลตรวจสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

ทีมแพทย์และพยาบาลติดต่อเรา



LIFE CHECK Occupational Health Center

ก่อตั้งและดำเนินงานโดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ มุ่งเน้นการส่งเสริมและป้องกันโรค เรามีเครือข่ายแพทย์และพยาบาลจำนวนมากที่พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติมบริการของเรา



บริการจัดตั้งห้องพยาบาล

บริการจัดต้องห้องพยาบาลในโรงงาน ให้คำปรึกษาและจัดหาทีมแพทย์ พยาบาลประจำห้องพยาบาล พร้อมให้คำปรึกษาด้านผลตรวจสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพยาบาล


บริการส่งเสริมความรู้

จัดการบรรยายที่มีคุณภาพตามความเสี่ยงและความเหมาะสม ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละสถานประกอบการ โดยทีมงานด้านอาชีวเวชศาสตร์


อ่านเพิ่มเติม


บริการสำรวจความเสี่ยง

บริการสำรวจสถานประกอบการเพื่อประเมินความเสี่ยงและออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการเดินสำรวจสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน


อ่านเพิ่มเติม


บริการให้คำปรึกษาผลตรวจสุขภาพ

บริการให้คำปรึกษาผลตรวจสุขภาพประจำปีและผลตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง โดยแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์





นพ. อภิเดช ชีวะประเสริฐ , ประกาศนียบัตร อาชีวเวชศาสตร์

LIFE CHECK TEAM


– จบหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
– จบหลักสูตรอบรมเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข
– ศึกษาดูงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ ณ โรงพยาบาลเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
– แพทย์ผู้ประสานงานในการประชุมนานาชาติด้านอาชีวเวชศาสตร์
“The 3rd Metting on ASEAN Diagnostic Criteria for Occupational Disease”
– ประสบการณ์เดินสำรวจสถานประกอบการ (Walk Through Survey) มากกว่า 10 สถานประกอบการ


แพทย์ศาสตร์บัณฑิต , ประกาศนียบัตร อาชีวเวชศาสตร์

ศุภกร ตุลย์ไตรรัตน์


จบหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์

จบหลักสูตรเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แพทย์ตรวจสุขภาพและให้ความรู้แรงงานไทยในมาเลเซีย,ไต้หวัน




แพทย์ศาสตร์บัณฑิต , ประกาศนียบัตร อาชีวเวชศาสตร์

คมสัน มหรรทัศนพงศ์


จบหลักสูตรอบรมอาชีวเวชศาสตร์

อบรมวินิจฉัยโรคหอบจากการทำงาน

แพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี




แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

สกล เลิศวิจิตรกมล


อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ปฏิบัติงานด้านอาชีวเวชศาสตร์มากกว่า 2 ปี

อบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง




พยาบาลเฉพาะทางอาชีวอนามัย

มะลิวัลย์ ชีวะประเสริฐ


พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

พยาบาลเฉพาะทางอาชีวอนามัย

พยาบาลประจำห้องพยาบาลโรงงาน

ประสบการณ์แผนกอาชีวอนามัยโรงพยาบาลวิภาวดี 2 ปี



The best reference is a good word

ความคิดเห็น ของผู้รับบริการ




MR. MARCUS (CEO)


LIFE CHECK Co.,Ltd. Having an excellent standard, great quality service, and being an authentic specialist team.




คุณ จาตุรนต์ (กรรมการผู้จัดการบริษัท)


ได้มีโอกาสทำสัญญาจัดตั้งห้องพยาบาลกับบริษัท Life Check ประทับใจในบริการที่มีคุณภาพ และทีมแพทย์ที่สามารถให้คำปรึกษาในห้องพยาบาลได้เป็นอย่างดี




อ.ธีรภัทร(อาจารย์มหาวิทยาลัย)


ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปใช้ ห้องพยาบาล ของมหาวิทยาลัยหลายครั้ง พยาบาลในห้องพยาบาลไม่ได้เพียงแต่รักษาโรคแต่ยังให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและให้ความรู้ที่ดีอีกด้วย




คุณดนัย (จป. วิชาชีพ)


บริษัทไลฟ์ เช็ค เสนอราคาที่เหมาะสม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า และบริการห้องพยาบาลที่หลากหลาย ทำให้ตัดสินใจไม่ยากเลยครับที่เลือกบริษัทไลฟ์ เช็ค มาดูแลห้องพยาบาลของบริษัท


สนใจการบริการของเรา?

ติดต่อทีมงานคุณภาพของเราได้ทันที

The best quality

บริการของ LIFE CHECK

ให้บริการด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีศักยภาพและถูกต้องตามกฏหมาย ทำให้มั่นใจได้ถึงความคุ้มค่าและสุขภาพที่ดีของพนักงาน


บริการของ Life Check

จัดตั้งห้องพยาบาล


ให้คำปรึกษาและจัดหาทีมแพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาลในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยทีมงานเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์



บริการของ Life Check

บรรยายให้ความรู้


จัดสื่อการที่มีคุณภาพตามความเสี่ยงและความเหมาะสม จัดการบรรยายโดยทีมงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ และบริการสื่อการสอนที่หลากหลาย




บริการ Life Check

สำรวจความเสี่ยงในสถานประกอบการ


บริการสำรวจความเสี่ยงในสถานประกอบการ (Walk Through Survey) พร้อมทั้งออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง โดยทีมแพทย์เฉพาะทางโรคจากการทำงาน



บริการ Life Check

ให้คำปรึกษาผลตรวจสุขภาพ


บริการให้คำปรึกษาผลตรวจสุขภาพในสถานประกอบการโดยทีมแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์



บริการของ Life Check

ฉีดวัคซีน


บริการจัดทำสื่อการสอนตามความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละสถานประกอบการ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรค




เวลาทำการ


จันทร์ – ศุกร์
8:00 AM – 20:00 PM
เสาร์ – อาทิตย์
8:00 AM – 18:00 PM

ติดต่อเรา


Paholyothin 44, BKK, TH

lifecheckcenter@gmail.com

099 494 9953





LIFE CHECK OCCUPATIONAL HEALTH CENTER

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา ติดต่อ LIFE CHECK ได้ทันที


ติดต่องานห้องพยาบาล

8.00 – 20.00
โทร 099 494 9953



LIFE CHECK

วันจันทร์ – ศุกร์ 08:00-20:00
วันเสาร์ – อาทิตย์ 08.00-18.00
โทร 099 494 9953



Follow us

Our Activity

lifecheckcenter@gmail.com

www.lifecheckcenter.com



Copyright by LIFE CHECK CO.,Ltd. 2017. All rights reserved.